Privacy Verklaring Informatel Services B.V.

Informatel Services B.V., gevestigd aan Moezel 3 2491 CV Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Informatel Services B.V.
Moezel 3  2491 CV  Den Haag
Tel  088 1002053 
https://www.informatel.co.nl/
R. Marhe is de Functionaris Gegevensbescherming van Informatel Services B.V.
Hij is te bereiken via support@informatel.co.nl of 088 100 2053

Persoonsgegevens die wij verwerken

Informatel Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Informatel Services B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, tenzij anders overeengekomen in een contract. Is dit het geval dan wordt er een verwerkersovereenkomst opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Informatel Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten aan u af te kunnen leveren zoals we die contractueel
overeen gekomen zijn
– Informatel Services B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Informatel Services B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Informatel Services B.V.) tussen zit. Informatel Services B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Informatel Services B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mochten daar vragen over zijn kunt u daarover natuurlijk contact met ons opnemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Informatel Services B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Informatel Services B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Informatel Services B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Informatel Services B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Informatel Services B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@informatel.co.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Informatel Services B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Informatel Services B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk of via support@informatel.co.nl.


Bijlage 1 Wettelijke bewaartermijnen 2018

Document / gegevens

Minimale bewaartermijn

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Jaarrekening, accountantsverklaring e.d.

7 jaar

 

vanaf datum opstellen

BW art. 2: 394 BW

Winst- en verliesrekening

7 jaar

 

vanaf datum opstellen

art. 2: 10 en 3: 15a BW

Administratie na ontbinding rechtspersoon

7 jaar

 

na ontbinding

art. 2: 24 BW

Dividendnota’s

5 jaar

 

na opstellen

art. 3 uitvoeringsbeschikking dividendbelasting

Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed

10 jaar

 

Volgend op het jaar waarin men het goed is gaan bezigen.

art. 34a Wet op de omzetbelasting

Ledenadministratie van een coöperatie met aansprakelijkheid van de leden

10 jaar

 

na aanvraag van het lidmaatschap

art. 2: 61 BW

Subsidie administratie

10 jaar

 

vanaf datum administreren

art. 4: 69 Algemene Wet Bestuursrecht

Fiscale documenten

Document / gegevens

Minimale bewaartermijn

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie, voorraadadministratie en loonadministratie

7 jaar

 

vanaf 1 januari na het opstellen

art. 52 Wet Rijksbelastingen art. 8 Douanewet

Facturen i.v.m. de omzetbelasting

7 jaar

 

na opstellen c.q. ontvangst

art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Identificatiebewijs (op grond van Wet Identificatieplicht)

5 jaar

 

na einde dienstverband

art. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB

Vervoer

Document / gegevens

Minimale bewaartermijn

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Persoonlijk controleboekje

12 maanden

 

na de laatste aantekening

art. 12 Europese Overeenkomst arbeidsvoorwaarden internationaal vervoer

Register van werkboekjes

12 maanden

 

na de laatste aantekening

art. 25 Beschikking werkmap

Registratiebladen

1 jaar

 

na het gebruik

art. 5 Beschikking gebruik Tachograaf

Personeelsgegevens

Document / gegevens

Minimale bewaartermijn

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag

 

4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant

na beëindiging sollicitatieprocedure

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Arbeidsovereenkomst en wijzigingen

 

2 jaar

einde dienstverband

art. 52 Wet Rijksbelastingen

Wijzigingen arbeidsovereenkomst

 

2 jaar

einde dienstverband

art. 52 Wet Rijksbelastingen

Correspondentie over benoemingen, promotie, demotie en ontslag

2 jaar

 

einde dienstverband

art. 52 Wet Rijksbelastingen

Verslagen van functioneringsgesprekken

2 jaar

2 jaar

einde dienstverband

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verslaglegging in het kader Wet Verbetering Poortwachter

 

2 jaar

einde dienstverband

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen

5 jaar

 

einde dienstverband

art. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB

Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden

7 jaar

 

einde dienstverband

Wet Rijksbelastingen

Persoonsgegevens werknemer (NAW en Burgerlijke staat)

7 jaar

 

einde dienstverband

Wet Rijksbelastingen

VUT-regeling

 

2 jaar

einde dienstverband

art. 52 Wet Rijksbelastingen

Afspraken inzake werk OR

 

2 jaar

einde lidmaatschap

Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Loonbeslagen

 

tot opheffing

 

Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Gegevens betreffende etniciteit en herkomst

5 jaar

 

einde dienstverband

Wet stimulering Arbeidsdeelnamen Minderheden – Wet Samen

Identiteitspapieren van van derden ingeleende vreemdelingen waarvoor een tewerkstellingsvergunning is verleend

5 jaar

 

afloop kalenderjaar waarin arbeid door ingeleende vreemdeling is beëindigd

Wet Arbeid Vreemdelingen

Videobeelden van personeel

Document / gegevens

Minimale bewaartermijn

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Beveiligingscamera’s

 

4 weken of tot incident is afgehandeld

Start opname

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Opsporingscamera’s tbv fraude, diefstal e.d.

 

zo lang als nodig is voor doel

 

Logfiles computersystemen / e-mail en internetmonitoring

Document / gegevens

Minimale bewaartermijn

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Computersystemen

 

6 maanden

 

Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

E-mail / Internet-monitoring

 

6 maanden

 

Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Toegangscontrolesystemen / tijdregistratiesystemen

Document / gegevens

Minimale bewaartermijn

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Gegevens mbt tijdsregistratie

52 weken vanaf de dag van registratie

 

 

Arbeidstijdenbesluit

Gegevens mbt toegangscontrole

 

6 maanden nadat recht op toegang is vervallen

 

Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Medische gegevens / Arbo gegevens*

Document / gegevens

Minimale bewaartermijn

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Algemeen

10 jaar, maar werknemer kan om vernietiging vragen

 

 

art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Patiëntendossier

15 jaar

 

vanaf datum vervaardiging (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit)

art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Kankerverwekkende stoffen en processen, incl gegevens van arbeidsgeneeskundig onderzoek en lijst van werknemers

40 jaar

 

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Vinylchloridemonomeer, metingsgegevens / concentratiegegevens van bewakingssysteem

3 jaar

 

na blootstelling

Arbeidsomstandighedenbesluit

Vinylchloridemonomeer, gegevens van arbeidsgeneeskundig onderzoek, lijst van werknemers

40 jaar

 

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Benzeen en gechloreerde koolwaterstoffen

40 jaar

 

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbest, register van blootstelling

40 jaar

 

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Zandsteen

40 jaar

 

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Lood en loodwit

40 jaar

 

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Biologische agentia algemeen

10 jaar

 

na blootstelling

Arbeidsomstandighedenbesluit

Biologische agentia indien infectueus

10 jaar

40 jaar

na blootstelling

Arbeidsomstandighedenbesluit

Radioactieve straling

30 jaar na beïndiging werkzaamheden

mag bewaard worden tot 75e levensjaar

na blootstelling

art. 7.16, 7.17, 7.26, 7.38 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

Waarom Informatel?

  • ICT-expert sinds 1986
  • Scherpe tarieven
  • ICT is onze passie
  • Ervaren en gecertificeerde servicedesk
  • Ma to Zo bereikbaar tot 23:00
  • Direct gebruiksklaar. We installeren alles vooraf, zodat u direct aan de slag kan.
  • Snelle levertijd
Bel mij

Onze Partners

ZiggoZakelijk Orange RGB 188x125 1
Microsoft
Logo Met Onderschrift
Logo Fortinet 0309 1
KPN
Zet je data eenvoudig in de boxu cloud